Særmoderniseringstillæg

Begrebet ”Særmoderniseringstillæg” som en separat del af boligafgiften blev indført ved foreningens stiftelse og man kan læse herom i referatet fra den stiftende Generalforsamling s. 3 og 4 – se hjemmesiden www.hostrupshave.dk under ”Dokumenter” > Referater fra generalforsamlingerne > ”læs mere” > 2007-2008 Referat fra stiftende generalforsamling.

Der er her redegjort for, hvorfor boligafgiften er opdelt i to beløb, hhv. ”basisboligafgift” og ”særmoderniseringstillæg”.

Der var nemlig forud for stiftelsen meget stor variation i m2-lejen, fra kr. 370,- til kr. 1086,- årligt. Dette skyldtes, at der i tidens løb var sket individuelle forhøjelser af huslejen for lejemålene fx i forbindelse med modernisering af køkken og/eller bad; hvis udlejer havde finansieret, medførte det en huslejestigning for al fremtid, mens huslejen ikke ændredes, hvis lejer selv havde betalt. Også af andre grunde  - fx i forbindelse med mange ind- og udflytninger - kunne den omkostningsbestemte leje i tidens løb være steget – uden at man på stiftelsestidspunktet i alle tilfælde kunne finde begrundelsen for en stigning, der måske lå mange år tilbage.

For en del lejemåls vedkommende havde udlejer i årene op til stiftelsen foretaget omfattende modernisering af lejemålet, hvorved huslejen kunne sættes op til såkaldt ”markedsleje” – disse lejligheder er dem, der har de største m2-boligafgifter, i kraft af store særmoderniseringstillæg.

Det blev besluttet at arbejde hen imod en ensartet m2-boligafgift, og man valgte at dele boligafgiften i en ”basisboligafgift”, ens for alle lejligheder, og et individuelt tillæg, kaldet ”særmoderniseringstillæg”.

Som udgangspunkt for ”basisboligafgiften” blev valgt m2-lejen i de lejligheder, som forud for stiftelsen havde den laveste husleje, kr, 370,- / m2 årligt. Basisboligafgiften blev derefter ved stiftelsen – med den nødvendige stigning for at finansiere overtagelsen - for alle lejligheder sat til kr. 600,- / m2 årligt , straks efter stiftelsen reduceret til kr. 570,- /m2 årligt.

Alle huslejebeløb som oversteg kr. 370,- skulle fortsat betales fuldt ud i 10 år, men herefter aftrappes med 1/10 årligt over de næste 10 år, hvorved det opnås, at m2-boligafgiften i 2027 vil være ens for alle lejligheder i Hostrups Have. Til den tid bortfalder begrebet ”særmoderniseringstillæg” altså.

Der er sket årlige stigninger i basisboligafgiften, besluttet på generalforsamlingerne, mens særmoderniseringstillægget er uændret, som besluttet på den stiftende generalforsamling, og det vil altså blive udfaset fra 2017 til 2027. Hvis ejendommen fortsat havde været udlejningsejendom, ville de forhøjede huslejer, der er grunden til at nogle lejligheder betaler højere særmoderniseringstillæg end andre, fortsat skulle betales af det pågældende lejemål ”til evig tid”

Imidlertid har netop ordet særmoderniseringstillæg for mange andelshavere været vanskeligt at forstå. Det ville formentlig have være nemmere at forstå, hvis det i stedet havde heddet ”forbedringsforhøjelse”, som er det ord, der var brugt i lejekontrakterne før stiftelsen. Det er jo i realiteten det, det drejer sig om – nogle lejligheder betalte en højere husleje end andre tilsvarende, på grund af forskellig forbedringsgrad, på grund af forskelle i finansiering og forskel i tidspunkt for udførelse og i nogen tilfælde uden at det kunne opklares, hvad der lå til grund for den forhøjede leje.

For de sidstnævnte gælder dog, at det som oftest drejer sig om ganske små beløb – som jo altså i lighed med de store tillæg – vil blive udfaset fra 2017 og helt være væk i 2027. 

Interesseforening for beboere i Hostrups Have

På kort sigt er formålet primært at samle de tidligere andelshaveres interesser, og tilbyde samlet juridisk bistand og evt. repræsentation i de spørgsmål der med stor sandsynlighed vil opstå i den kommende tid. 
Beboere der ikke ønsker at være medlemmer vil ikke blive informeret fremadrettet ligesom man ikke vil være omfattet af den juridiske repræsentation. Beboere der ikke er medlemmer opfordres til at opsøge egen juridisk bistand. 
Foreningen har afholdt stiftende generalforsamling, og vedtægterne er vedlagt som bilag her.

Indmeldelse foregår ved betaling af 600kr via kontooverførsel til Arbejdernes Landsbank: • Reg. Nr 5337 • Konto nr. 0241466 HUSK!: Påfør overførslen dit navn og din eksakte adresse fx HH 11, 6.tv. Overførslen gælder somindmeldelse.

Om Hostrups Have

 

Driftskontoret

Hostrups Have 40, porten - 1954 Frederiksberg C

Telefon: 35 35 78 58

Åbn. tider : Man-ons + Fre 9-10, Tor 7:30 - 9:00


Pludselig opstået skade efter kl 16, så ring til 33 33 82 82; CEJ’s hovednummer efter kl. 16, hvor der bliver oplyst, hvordan man stilles om til SSG, der har overtaget vagttelefonen efter Gravesen.